ANTE GRUP BİLİŞİM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


1- Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Hacettepe Teknokent F Blok K:6 Beytepe/Ankara adresinde bulunan ANTE GRUP Bilişim Ticaret A.Ş. tarafından aşağıda belirtilen kapsamda işlenebilecektir.

2- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları dahilinde ve tarafınızdan bildirdiğiniz özlük dosyanızda bulunan özgeçmiş, kimlik, sertifika, katılım belgesi, sabıka kaydı vb kişisel verilerinizi paylaşma sebebinize konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, veri tabanı oluşturulması ve dijital güvenliğin sağlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, finans ve muhasebe işlerinin takibi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası olmak üzere; ANTE GRUP tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi,

Şirket çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması, insan kaynakları personel temin ve tedariği, çalışanların performans değerlendirmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı, çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi, Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması, çalışanların iş ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinin planlanması ve icrası olmak üzere; ANTE GRUP’un insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası,

Ürün veya hizmetlerin satış, sunum ve teklif süreçlerinin planlanması ve icrası, sunulan ürün ve hizmetin müşteri ihtiyaç ve beğenisine göre özelleştirilerek tanıtımı, müşteri ilişkileri yönetimi, ihale ve müşterilerle gerçekleştirilen ortak projeler aşamasında süreçlerinin planlanması ve icrası, iş seyahatlerinin süreçlerinin yönetimi ile sözleşme süreçlerinin takibi olmak üzere; ANTE GRUP tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak amacıyla gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili süreçlerinin yürütülmesi.

Hukuk işlerinin yönetimi, Şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin planlanması ve icrası, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması, Şirket yerleşke ve tesisleri güvenliğinin temini, acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası olmak üzere; ANTE GRUP’un ve ANTE GRUP ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi.

Şirket dışı eğitim ve seminer faaliyetlerinin planlanması ve icrası, iş ortakları, müşteri veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi olmak üzere; ANTE GRUP’un ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası.

Kişisel verilerinizin ANTE GRUP tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere;

www.antegrup.com.tr web sitesinde yer alan ANTE GRUP Bilişim Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, yatırımcılarımıza, ihale içi ve dışı proje sunduğumuz ve aldığımız kişi ve kurumlara, ortak projede çalıştığımız şirket ve kurumlara, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

4- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz ANTE GRUP tarafından, size hak ve menfaatler sağlanması, Şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ile mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak fiziki ve elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir.

5- Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi:

İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla ANTE GRUP ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise, öngörülen sürelere uygun şekilde saklanacaktır. Kanun ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise anılan sürenin sona ermesi akabinde veya herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda yapılacak işlemler ANTE GRUP Bilişim Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ANTE GRUP’a iletebilirsiniz. Başvurunuzu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ANTE GRUP’a iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede ANTE GRUP’a yapacağınız başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi belirli ve anlaşılır yapacak gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen hakları kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; kvk@antegrup.com.tr e-posta adresine veya ANTE GRUP Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilirsiniz.

ANTE GRUP Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

ANTE GRUP Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

ANTE GRUP Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Yönerge

Copyrights © 2019 All Rights Reserved by Ante Group.